پوشش های پودری متالیک

اشتراک :
پوشش های پودری متالیک
این پوشش ها دارای پیگمنت های متالیک با ظاهری صاف هستند که استفاده از آنها در حال گسترش است. در هنگام استفاده باید به نکات مهمی توجه کرد که در ادامه به آنها می پردازیم.


این پوشش ها دارای پیگمنت های متالیک با ظاهری صاف هستند که استفاده از آنها در حال گسترش است و در هنگام استفاده باید به نکات زیر توجه کرد یکنواختی شرایط پاشش و پخت رنگ بطوریکه هیچگونه تغییر ولتاژ و یا فشار هوا نداشته باشیم و دمای کوره بگونه ای باشد که باعث پخت کامل و یکنواخت رنگ شود. بررسی مداوم لوله های رابط و سرگان تا از عدم گرفتگی آن مطمئن شویم و اعمال ضخامت یکنواخت.