پوشش هاي پودري طرح چوب

اشتراک :
نوع ديگري از پوشش هاي پودري ، رنگ هاي طرح چوب مي باشند. اين رنگ ها در دو مرحله بدست مي آيد.با توجه به طرح هاي زيبا و تنوع زياد، از اين رنگ ها در صنعت آلومينيوم، ظروف تفلن،... استفاده می شود.


نوع ديگري از پوشش هاي پودري ، رنگ هاي طرح چوب مي باشند. اين رنگ ها در دو مرحله بدست مي آيد. به عبارت ديگر در مرحله ي اول رنگ پودري روي سطح فلزي آهني و غير آهني اعمال . پخت مي گردد، سپس طرح مورد نظر كه بصورت كاغذ يا فيلم پلي اتيلني مي باشد بروي سطح چسبانده شده و توسط دستگاه مخصوص اين فرآيند به سطح فلز منتقل مي شود. با توجه به طرح هاي زيبا و تنوع زياد، از اين رنگ ها در صنعت آلومينيوم، ظروف تفلن، كابينت آشپزخانه و .... استفاده مي شود.