ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻮدری آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐـﺘﺮﯾﺎل

اشتراک :
این نوع پوشش ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﻃــــﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔــــﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔــﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌـﺎل ﺑﻮده و ﭘﺲ از ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ۹۹٫۹۹ درﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫــــﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫــــﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓـــــﺘﻪ اﻧﺪ.


این نوع پوشش ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﻃــــﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔــــﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔــﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌـﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳــﺎس ﮔـــﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ۹۹٫۹۹ درﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫــــﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫــــﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓـــــﺘﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫـﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻫـﺎی زﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  1. ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ: ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل و ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻪ از رﻃـــﻮﺑﺖ ﻻزم ﺑﺮای رﺷـــﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  2. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑـــﯽ: در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫــﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫــﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣـــــﮑﺎن ورود ﺑﺎﮐـــﺘﺮی ﻫـــــﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫـــﺎ زﯾــــﺎد اﺳـــــﺖ،ﺗﺠﻬﯿـــﺰات روﺷــــﻨﺎﯾﯽ، ﺿـــﺪ ﻋﻔـــــﻮﻧﯽ، ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻫــــﺎ و ﺗﺨﺖ ﻫــــﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫــﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
  3. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻬـــﺪاﺷﺘﯽ داﺧﻞ ﻣﻨـــﺎزل: ﻣــــﺎﻧﻨﺪ وﺳـــﺎﯾﻞ ﺣﻤـــــﺎم، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ و ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ، ﺳﺒﺪ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و...
  4. ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺨﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و...
  5. اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ، ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری و ...
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha


  سفارش دهید
captcha