ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی پودری ﻃﺮح آﻧﺎداﯾﺰ

اشتراک :
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی پودری ﻃﺮح آﻧﺎداﯾﺰ
در ﺻﻨﻌﺖ درب و ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو روش ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، در روش اول از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻮدری اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و در روش دوم از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻧﺎداﯾﺰ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘفاده میشود.


در ﺻﻨﻌﺖ درب و ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو روش ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، در روش اول از ﭘﻮﺷﺶ ﻫــﺎی ﭘﻮدری اﻟﮑﺘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ  و در روش دوم از ﻓـــﺮآﯾﻨﺪ آﻧﺎداﯾﺰ ﺟﻬﺖ اﯾﺠــﺎد ﻻﯾﻪ ی ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـــﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓــﺮآﯾﻨﺪ آﻧﺎداﯾﺰ در ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﺑﺎﯾﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از وزن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح آﻧﺎداﯾﺰ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﻮﺷﺶ ﻫـــﺎی ﭘﻮدری، ﭘﻮﺷﺶ ﻫـــﺎی ﭘﻮدری ﻃـــﺮح آﻧﺎداﯾﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷــﻮد اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫـــﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿـــﺎر ﺻـــﺎف و ﻣــــﺎت ﻃـــﺮﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓـــﺮآﯾﻨﺪ آﻧﺎداﯾﺰ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـــﯽ آورد. اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫـــﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤـــﺎﻣﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻫﺎ ﻗـــﺎﺑﻞ اﺟﺮا و در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺎت ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ.