ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻮدری ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﺎﻻ

اشتراک :
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻮدری ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﺎﻻ
پوشش ﻫﺎی ﭘﻮدری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ، از ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از این پوشش ها پیشنهاد می گردد.


پوشش ﻫـــﺎی ﭘﻮدری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــــﺎﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫــــﺎ، از ﺧــــﻮاص ﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧــــﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻮدری ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺟﻮی ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻣﻌﻤــــﻮﻟﯽ از ﺧﻮاص ﺟﻮی و ﺧﻮردﮔــــﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﻟﺤــــﺎظ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑـــﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.