واحد نمونه صنعتی

شرکت پکاشیمی در سالهای 96، 97، 98 به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران در بخش صنایع شیمیایی و سلولزی انتخاب گردیده است که تصاویر آن را در صفحه مربوطه می توانید دنبال کنید.

انتخاب شرکت پکاشیمی در سه سال متوالی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران نشانی بر توانایی های بسیار بالای شرکت در زمینه تولید و تامین رنگ پودری مورد نیاز کشور دارد.