آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی

 16 شهریور 1399   09:08
 0
 3040
اشتراک :

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به ضربه ناگهانی

مقاومت به ضربه ناگهانی

استاندارد آزمون: ASTM D2794

توانایی یک فیلم پوششی در برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با یک جسم سخت، مقاومت در برابر ضربه نام دارد. برای تعیین مقاومت در برابر ضربه، یک صفحه ی فلزی پوشش دار (آهنی با ضخامت 8/0 میلیمتر)، در زیر سمبه با قطر مشخص قرار می گیرد، سپس وزنه با وزن مشخص (معمولا یک کیلوگرم) تا ارتفاع مشخصی بالا برده شده و به صورت سقوط آزاد رها می شود و با پوشش برخورد می کند. پوشش در واکنش به این ضربه نتایج مختلفی از خود نشان می دهد که هرگونه ترک خوردگی در پوشش منجر به رد شدن نتیجه آزمون می گردد.

در بررسی قسمت فرورفتگی، مقاومت به ضربه مستقیم و در بررسی قسمت برآمدگی مقاومت به ضربه غیر مستقیم گزارش می گردد.

نویسنده مقاله: مجتبی زینال