آزمون های رنگ پودری ـ دمای انتقال شیشه ای پودر

 29 مرداد 1399   12:47
 0
 1847
اشتراک :

آزمون های رنگ پودری ـ دمای انتقال شیشه ای پودر

دمای انتقال شیشه ای پودر

استاندارد آزمون: ASTM D3418-15

دمای انتقال شیشه ای و یا Glass transition temperature دمایی است که در آن دما، هنگام گرم کردن، رفتار شیشه از حالت الاستیک به حالت ویسکوالاستیک تبدیل می شود. این دما قبل از دمای پخت اتفاق می افتد و می تواند آستانه ای برای نرم شدن به دلیل تحرک بیشتر زنجیره های پلیمری تلقی گردد. دمای انتقال شیشه ای در پوشش های پودری اگر در حدی باشد که در فرآیند حمل و نقل و یا انبارش به آن دما نزدیک شویم احتمال کلوخگی پودر بیشتر می گردد.

لذا اندازه گیری آن می تواند از پارامترهای کنترلی پوشش پودری تلقی گردد.

روش انجام تست دمای انتقال شیشه ای پودر:

جهت اندازه گیری این دما از آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) استفاده می شود که نقطه عطف در نمودار این آزمون به عنوان دمای انتقال شیشه ای پودر لحاظ می گردد، که در شکل زیر نمایش داده شده است.

توضیحات:

دمای انتقال شیشه ای نقش مهمی در شرایط حمل و نقل رنگ پودری و انبارداری رنگ داشته و همچنین با استفاده از اندازه گیری آن می توان درصد پخت رنگ را نیز اندازه گیری نمود.